مجتمع آموزشی توحید

مجتمع آموزشی توحید

مجتمع آموزشی توحید یا سابقه 60 ساله در صنعت آموزش

میانگین دیدگاه

توضیحات

مجتمع آموزشی توحید در دبی

مجتمــع آموزشــی نمونــه و بیــن الملــل توحیــد بــا قدمــت بیــش از ۶۰ ســال بــه عنــوان اولیــن مدرسـه خارجـی در امـارات عربـی متحـده و بزرگتریـن مجتمـع آموزشـی جمهـوری اسـلامی ایـران در خـارج از کشـور پیشـگام آمـوزش همـه جانبـه بـه نوامـوزان پبـش دبسـتانی تـا دانـش آمـوزان دوره دوم متوسـطه و ارائـه خدمـات آموزشـی و پرروشـی بـه ایرانیـان مقیـم ایـن کشـور مـی باشـد. ایـن مجتمـع آموزشـی دارای مجـوز دیپلـم IB بـوده و در بازرسـی هـای اداره ی KHDA از سـال 2015 رتبـه ی GOOD را کسـب نمـوده اسـت .

برنامــه آموزشــی بخــش بیــن الملــل مجتمــع NGSS منطبــق بــا اســتانداردهای بیــن المللــی IB CCSS و (Gr11 و 12 Gr) مــی باشــد.
دروس ریاضیـات و علـوم ) فیزیـک ، شـیمی، زیسـت شناسـی ( بـه زبـان انگلیسـی ارائـه می گـردد. ســایر دروس از قبیــل ورزش، کامپیوتــر، هنــر، کار و فــن آوری، مطالعــات اجتماعــی، اخــاق، مطالعــات اســامی و زبانهــای فارســی و عربــی بــر اســاس الزامــات وزارت آمــوزش و پــرورش ایــران و امــارات تدریــس مــی شــود.

فعالیتهــای آموزشــی و پرورشــی مجتمــع در دو موقعیت مکانی بخـش بیـن الملـل و نمونـه بـه دانـش آمـوزان و خانــواده هــا ارائــه مــی گــردد.
بخـش نمونـه شـامل دوره ابتدایـی و متوسـطه پســران و بخــش بیــن الملــل شــامل دوره پیـش دبسـتانی تـا پایـان دوره متوسـطه دختــران و پســران مــی باشــد.

امکانات و تسهیلات:

کلینیک مجتمع و حضور پزشک و پرستار تمام وقت
بهره گیری از خدمات مشاوره تحصیلی برای دانش آموزان و
خانواده ها
ارائه غذای سرد و گرم و غذای سالم در بوفه مجتمع
ارائه سرویس رفت و آمد مطابق با آخرین
استانداردهای RTA
سیستم های ایمنی ، دوربین های مداربسته و
نگهبانی ۲۴ ساعته
تجهیز کالسها به تکنولوژی آموزشی (اسمارت برد ،
اینترنت و امکانات سمعی بصری)
آزمایشگاههای استاندارد ( فیزیک ، شیمی ، زیست
شناسی و ابتدایی)
دو کارگاه کامپیوتر متصل به سیستم شبکه ای
یک کارگاه هنر و فناوری CAS
سالن اجتماعات با ظرفیت 500 نفر
زمین چمن به مساحت 2400 مترمربع
سالنهای ورزشی سرپوشیده و چندمنظوره
کتابخانه با منابع و کتب متنوع
لابراتور زبان
اتاق پروژه های تلفیقی
Al Qouz area, Al meydan road P.O.Box: 33918. Dubai, UAE⁣
0097143389453
www.bi-st.com

آمار

70 بازدید
0 امتیاز
0 مورد علاقه
0 اشتراک گذاری

نقشه